Hantverkets Arkeologi

– en blogg av Faber Arkeologi

Från Malm till Svärd: Järnframställningsförsök Juli 2017 – dag 3 Blåsning och inledande primärsmide

Så har vi kommit fram till den 3:e dagen av vårt första järnframställningsexperiment. Idag ska vi ge oss i kast med den kanske mest spänningsladdade uppgiften av de som experimentet innehåller – själva blåsningen.

Dagens första uppgift blir dock att tillverka en tång och ett spett av tillräckliga dimensioner för att härbärgera den lupp vi hoppas producera under blåsningen. Dessa två specialverktyg är såklart helt oumbärliga för vår blåsning och det är inte svårt att tänka sig in en situation där också äldre tiders blästsmeder nödgats tillverka nya verktyg som direkta lösningar på problem och för att kontra nya utmaningar.

_DSC9785

_DSC9789Tången mäts upp och tillverkas.

Med nytt spätt och ny tång i lasten är det dags att inspektera ugnen efter gårdagens torrvärmning. Glädjande nog har torkningen varit jämn och inga oroväckande sprickor kan ses. Därmed är det bara att starta förvärmningen till blåsningen.

_DSC9809

Ungen förvärms.

Då ugnen värmts i lite över en timme med en konstant okulärt uppskattad temperatur på ca 1300 grader har det blivit dags att starta blåsningen. Liam Bergelin är även idag på plats och hjälper till med arbetet. Vi har även fått besök av Kurt Malm, som följer blåsningen med stort intresse och kommer att bistå vid själva uttagningen och sammanslagningen av den lupp vi hoppas kunna få fram.

_DSC9817

Blåsningens första giva är satt.

Den första givan sätts nu i schaktet. Vi har beslutat att totalt blåsa 10 kg malm uppdelat på 8 givor a 1,25 kg vardera. I första givan sätts 20 liter kol i schaktet varpå sedan malmgivan sätts. Nu stiger spänningen ordentligt. Ingen av oss är helt säkra på vad vi egentligen kan förväntas oss av vårt första järnframställningsexperiment. I stort sett alla beslut vi tagit och hur vi lagt upp processen är styrt av teoretiska bakgrundskunskaper och vi saknar i princip helt tidigare egna praktiska erfarenheter att luta oss mot. Dessa börjar vi nu skaffa oss i snabb takt.

Ett beslut vi tidigt tar under blåsningen är att hålla en konstant och hög temperatur. Risken som detta medför är att vi inte får mjukt järn i luppen utan kolstål. O andra sidan är detta också en process vi vill lära oss behärska och förstå. Till detta försök har vi inte tillgång till någon exakt temperaturmätning, utan får lita till okulär bedömning av färgen i blästerfokus. Kontinuerligt bedömer vi temperaturen i blästerfokus till ca 1200 grader.

_DSC9819

I blästerfokus

En observation vi gör tidigt under blåsningen är att malmen rinner väldigt snabbt genom kolpelaren i schaktet. Vi vet inte i detta läget om det är en positiv eller negativ iakttagelse. Det får oss likväl att tänka om gällande våra malmgivor. För att inte blåsningen ska gå för snabbt förbi beslutar vi oss efter 5:e givan för att halvera mängden i de återstående givorna till 0,65 kg malm. Detta ger oss totalt 11 givor, men ändrar inte mängden malm som totalt sätts upp under blåsningen.

Efter den 5:e givan gör vi också en första kontroll av slaggtillväxten via slaggtappningshålet på norrsidan av ugnsschaktet. Vi kan både se och känna slagg därinne, men än så länge har inte tillväxten varit så stor att en tappning kan ske.

_DSC9829

Tord känner i ugnen efter slagg.

Efter ytterligare 3 givor på vardera 0,65 kg malm gör vi ett nytt försök att tappa slagg. Denna gång med ett mycket lyckat resultat. Det slagg som tappas ur ugnen är lättrunnet och har ett jämt och fint flöde ur slaggtappningshålet.

_DSC9840

Den första slaggtappningen.

Att vår blåsning producerat slagg betyder att ett av våra delmål har uppnåtts. Mycket glädjande, såklart. Då slagget svalnat något kan konstateras att den morfologiskt tydligt kan jämföras med tappslagg som känns igen från arkeologiska kontexter. Slagget är starkt magnetiskt, vilket får oss att misstänka att mycket järn gått förlorat till slagget under processen. Detta kommer såklart att ge oss mindre färdig produkt, men visar samtidigt att vår malmråvara är fullgod.

_DSC9845

Den andra slaggtappningen.

Efter den 10: och näst sista givan görs ytterligare en slaggtappning som visar på samma typ av slagg som den första tappningen. Flödet av slagg från slaggtappningshålet är vid denna tappning starkare än vid den först slaggtappningen.

Den 11:e givan sätts nu upp och efter denna väntar vi på att kolpelaren i schaktet ska brinna ner innan det är dags att öppna ugnen och förhoppningsvis ta ut en lupp från blåsningen.

Utdragningen av luppen och det inledande primärsmidet gör sig allra bäst i filmsekvensen nedan (OBS. Filmklippet måste laddas ner!):

Tord och Kurt under det inledande primärsmidet

Sammantaget är vi mycket nöjda med vår första blåsning. Vi fick fram såväl lupp som slagg. Ett mycket gott resultat.

_DSC9875

Luppen delad.

 

Tord Bergelin & Andreas Svensson


Comments

Leave a Reply