Hantverkets Arkeologi

– en blogg av Faber Arkeologi

Exklusivt metallhantverk på landsbygden

Med stöd av Berit Wallenbergs stiftelse startar Faber Arkeologi under 2013 forskningsprojektet:

Exklusivt metallhantverk på landsbygden

En förstudie i form av inventering och sammanställning av flermetallsmide och småföremålsgjuteri utanför de urbana kontexterna.

Flermetallsmide, dvs. bruket av ickejärnmetaller inom föremålssmidet får som hantverk betraktat ses som en exklusiv företeelse, vilken framträder inom de ekonomiska elitskikten från järnålder och fram till modern tid. I linje med denna koppling söks oftast fyndplatserna för flermetallsmidet i de tidiga urbana miljöer vilka fick en alltmer framträdande roll i dåtidens samhällsuppbyggnad och ekonomiska struktur.

Senare års uppdragsarkeologiska undersökningar har dock kunnat påvisa tydliga lämningar efter intrikat metallhantverk i form av flermetallsmide även utanför de urbana miljöerna. Dessa resultat har dock inte sammanställts och än mindre syntetiserats ännu, vilket föranleder detta projekt.

Studien koncentreras kring aktuellt uppdragsarkeologiskt material. Fokus kommer att ligga på identifierade hantverksplatser i icke urbana miljöer, men även lämningar av mindre art såsom indikationer på metallhantverk med inslag av flermetallarbete inom gårdsenheter kommer att kunna ingå i sammanställningarna.

Till sammanställningarna kommer mindre diskursiva avsnitt fogas i syfte att fördjupa förståelsen för flermetallsmidet som hantverk och belysa utmärkande problemområden för vidare syntesarbeten. Dessa avsnitt kommer att drivas av övergripande frågeställningar rörande flermetallsmidets kronologiska utveckling, ekonomiska och praktiska organisation, samt dess betydelse som multihantverk inom smidestraditionen.

Här på Hantverkets Arkeologi kommer projektets arbetsgång kontinuerligt uppdateras.

Har DU information rörande flermetallsmide i icke urbana kontexter så hör gärna av dig till:

Kontaktperson: Andreas Svensson andreas@faberarkeologi.se


Comments

Leave a Reply