Hantverkets Arkeologi

– en blogg av Faber Arkeologi

Bronzestøbning i yngre bronzealders kulturlandskab

Projektet ”Exklusivt metallhantverk på landsbygden” kommer att presenteras på:

Arkæologisk seminar om

Bronzestøbning i yngre bronzealders kulturlandskab

Torsdagen den 6:e Mars 2014 kl. 09.15-16.00 på Hvolris

Andreas Svensson – Faber Arkeologi deltar med inlägget:

Kontextualisering av metallhantverk på landsbygden – arkeometallurgi och landskapsstudiemetodik

I inlägget framhålls vikten av storskaliga landskapsstudier inom den arkeometallurgiska forskningen. Det exemplifierande projektet ”Exklusivt metallhantverk på landsbygden” studerar flermetallsmide i sen förhistoria och medeltid. Den typ av metodik som projektet begagnar kan dock med fördel appliceras på andra typer av hantverk och med andra kronologiska begränsningar. Överlag råder det inom arkeometallurgin såväl som arkeologin överlag brist på spatiala studier styrda av frågeställningar grundade i hantverksperspektiv. Dylika sammanställningar där aktuellt uppdragsarkeologiskt material – resultat som inte ännu har publicerats annat än i en första rapport och därmed endast genomgått grundtolkning – saknas i princip helt och hållet som forskningsunderlag i arkeometallurgiska sammanhang. Därmed finns goda skäl att studera metallhantverket och dess geografiska aspekter genom storskalig spatial analys.

I inlägget ”Kontextualisering av metallhantverk på landsbygden” delges erfarenheter från projektet ”Exklusivt metallhantverk på landsbygden” och givande såväl som mer problematiska aspekter av den valda metodiken tas upp till diskussion. Inläggets målsättning är att öppna för diskussioner kring hur spatial analys på makronivå kan användas för att nå ytterligare kunskap om metallhantverk och metallhantverkare inom det övergripande arkeometallurgiska narrativet.

Plats: Hvolris Jernalderlandsby, Møldrup

Tid: 09.50

Läs mer om projektet ”Exklusivt metallhantverk på landsbygden” på Faber Arkeologis hemsida


Comments

Leave a Reply